فوبیا یعنی ترسیدن از چیزی در ضمیر ناخودآگاه آن شخص